EMPAQT Projesinin

 Home /project EMPAQT


Nitelikli ve etkili eğitimin anahtarı - empatik ve destekleyici öğretmenler- EMPAQT

EMPAQT Projesinin genel amacı dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları, kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteğin verildiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında, eğitimcilerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeleri, okul terki ve sosyal dışlanma riski olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit edip onlara yardımcı olmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları için bir ‘öğretmen eğitim programı’ oluşturulacaktır.

 

EMPAQT Paydaşlarının benimsediği yaklaşım birey-odaklı yaklaşımdır: Proje ile bir taraftan öğrencilerin zorluklar karşısında psikolojik dayanıklılıklarının arttırılması amacıyla, pedagojik destek vermek üzere profesyoneller olarak öğretmenlerin ihtiyaçlarına eğilerek, öğretmenlerin olumlu ve destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmaları için beceriler kazanmaları sağlanacaktır. Projenin sonunda öğretmenler, öğrencilerine koçluk yapabilecek, onların eğitime dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri için kariyer planlamalarına yardımcı olacak beceriler kazanmış olacaklardır. Diğer taraftan ise proje, olumlu benlik inşa etmeleri, gerçekçi bireysel hedefler koymaları, eğitim ve kariyer planlamasında başarılı olmaları için strateji geliştirmek üzere bireysel desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaç ve eksikliklerine eğilmektedir.

EMPAQT Konsorsiyumunun özgül amaçları:

Partner ülkelerde öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi yapabilmeleri ve erken okul terkinin (EOT) önlenmesi konusunda müdahalede bulunabilmeleri için iletişim ve koçluk becerilerini geliştirmek üzere öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla anket yapmak;

Öğrencilerin okuldaki farklı profesyonellere duydukları güvenin seviyesini ve kişisel problemler ve güçlükler yaşadıklarında kimlerle etkileşime geçmeye meyilli olduklarını anlamak üzere öğrenciler arasında bir anket yapmak;

Okulda destekleyici bir öğrenme ortamının yaratılması ve EOT önlenmesi için uygun müdahale yöntemlerini belirlemek amacıyla iletişim, işbirliği, bireysel destek ve diğer yöntemler (formal eğitim dışından örnekler dahil olmak üzere) hakkında araştırma yapmak;

Öğretmenler ve okulda çalışan diğer uzmanlar (psikolog, rehber öğretmen vb.) için özgün bir EMPAQT eğitim programı oluşturarak bütüncül bir anlayışla pilot sınıflarda uygulayarak öğretmen eğitim programının parçası haline getirmek;

Geliştirilen eğitim programını partner ülkelerdeki 100 öğretmen ve okulda çalışan uzmanlar arasında test ederek eğitim içeriği ve yapısını geliştirmek üzere geribildirimler almak;

Öğretmen eğitim programının yenilikçi yaklaşımının bir parçası olarak meslektaşlar işbirliği ile ve uluslararası uzmanların mentorlüğünde pilot sınıflarda programı uygulamak;

Eğitimin nitelik ve etkisinin arttırılmasına yönelik politika ve uygulamalar, EOT önlenmesi için öğretmenlerin profesyonel becerilerinin geliştirilmesi için izlenecek sistemik yaklaşımın tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlemek;

Proje aktiviteleri ve çıktıları yaygınlaştırılarak projenin etkisi ve görünürlüğünün maksimum seviyede sağlanması;

Proje sonuçlarını ulusal düzeyde ve Avrupa’da ilgili paydaşlarla paylaşarak yayılmasını ve Avrupa eğitim politikalara üzerindeki etkisini arttırmak.

Çağrının amaçları ile İlgisi:

EMPAQT Konsorsiyumu eğitim alanındaki ilgili paydaşların temsil edildiği (ulusal düzeydeki otoritelerden eğitimcilere) uluslararası bir platform oluşturur. Bu platform EOT ile mücadelede ve Avrupa ülkelerindeki okullarda genel olarak eğitimin kazanımlarının arttırılması için yenilikçi ve uygun bir öğretmen eğitim programının geliştirilmesine çalışır. Proje, uzun zamandır sorun teşkil eden ve halen güncelliğini koruyan sorunlara sahada test edilmiş ve yenilikçi bir çözüm getirir. Politik geliştirilmesi ve alanda uygulanması için yol haritası sunar.

 

Konu ile İlgisi 1, Öncelik 1

EMPAQT Projesi okullarda görev yapan öğretmenler için öncü ve yenilikçi bir eğitim programıdır. Bu program Avrupa okullarında dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları ve kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyacını duydukları desteğin verildiği eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlar. Beklenen etki öğrenme motivasyonunu arttırmak, temel kariyer yönelimini belirlemek, dezavantajlı öğrencilerin erken okul terki riskini azaltmak ve öğretmenlerin profesyonel becerilerini geliştirmektir.

Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.