tal-proġett EMPAQT

 Home /project EMPAQT


Għalliema empatiċi u ta’ appoġġ - Iċ-ċavetta għall-kwalità u l-effiċjenza fl-edukazzjoni – EMPAQT

Programm ta’ Taħriġ għall-għalliema

L-għan ġenerali tal-proġett EMPAQT

 

huwa li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjenti ta' tagħlim li jrawwmu l-ekwità u l-inklużjoni, fejn studenti żvantaġġati jirċievu l-appoġġ li jeħtieġu biex jirnexxu u jħossuhom rispettati u apprezzati. Biex jinkiseb dan il-għan il-proġett qed jippjana biex jitwaqqaf programm ta’ taħriġ għall-għalliema, imfassal biex jgħin lill-edukaturi jiksbu ħiliet li permezz tagħhom ikunu jistgħu jipprovdu għajnuna fl-iżvilupp personali tal-istudenti, biex b’hekk jiġu identifikati diffikultajiet esperjenzati mill-istudenti f'riskju li jitilqu kmieni mill-iskola u ta' esklużjoni soċjali, u jiġu indirizzati b’mod konkret.

L-approċċ ta’ polza magħżul mill-imsieħba tal-proġett EMPAQT huwa ffukat fuq in-nies: fuq naħa waħda, il-proġett jindirizza l-ħtiġijiet tal-għalliema li bħala professjonisti jiksbu appoġġ pedagoġiku, biex itejjbu l-ħiliet tagħhom għall-ħolqien ta’ ambjent ta' tagħlim pożittivi u ta’ appoġġ, ħalli jżid ir- reżiljenza tal-istudenti kontra d-diffikultajiet. Ir-riżultati tal-proġett jippermettu lill-għalliema biex jiksbu ħiliet għat-taħriġ u għall-gwida bikrija fuq il-karrieri għall-istudenti, bħala parti mill-miżuri għalt-trawwim ta’ attitudni pożittiva taż-żgħażagħ lejn l-edukazzjoni u t-twettiq professjonali. Min-naħa l-oħra, il- proġett jindirizza l-ħtiġijiet u n-nuqqasijiet ta’ żgħażagħ f’ sitwazzjoni żvantaġġata li għandhom bżonn sapport u gwida biex jinbena kunċett pożittiv tal-awto-stima, għajnuna biex jiġu maħluqa miri personali realistiċi u għall-bini ta’ strateġiji biex tinkiseb is-saħħa personali tal-istudenti permezz tal-edukazzjoni u r-realizzazzjoni professjonali .

L-għanijiet partikolari tal- konsorzju EMPAQT huma:

Biex twettaq stħarriġ fost l-għalliema fil-pajjiżi msieħba biex jiddefinixxu l-ħtiġijiet metodoloġiċi tagħhom fl-oqsma tal-komunikazzjoni u ħiliet ta’ gwida għall-immaniġġjar tad-diversità fil-klassi u intervenzjoni biex nipprevjenu studenti milli jitilqu kmieni mill-iskola

Biex twettaq stħarriġ fost l-istudenti minn sfondi differenti fuq il-livelli ta’ fiduċja li għandhom għall- persuni b’irwol differenti fl-iskola u tendenza għall-interazzjoni dwar kwistjonijiet personali u l-isfidi li jiffaċċjaw;

Li ssir riċerka dwar numru ta’ interventi xierqa għall-komunikazzjoni, il-kollaborazzjoni u kowċing u metodi oħra (inklużi dawk mill-edukazzjoni mhux formali) fl-iskola għall-ħolqien ta’ ambjent edukattiv ta’ sapport u prevenzjoni ta’ studenti li jitilqu kmieni mill-iskola;

Biex tiżviluppa kors ta’ taħriġ speċjalizzat tal-EMPAQT għall-għalliema u speċjalisti oħra tal-iskola (counsellors, psikologi, eċċ) li jimplimentaw metodoloġija olistika innovattiva fejn il-pilotaġġ fil-klassi isir parti mill-approċċ tat-taħriġ tal-għalliema;

Biex tittestja t-taħriġ fost mitt għalliema u speċjalisti oħra tal-iskola fil-pajjiżi msieħba u biex jimplimentaw test ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u ċiklu ta’ feedback għat-titjib tal-istruttura u l-kontenut tal-kors;

Biex timplimenta klassi pilota ta kooperazzjoni bejn l-istudenti u konsulenza esperta internazzjonali bħala parti mill-istrateġija innovattiva u l-approċċ ta’ assigurazzjoni tal-kwalita’ fuq it-taħriġ tal-għalliema;

Biex torganizza konferenza internazzjonali fuq l-EMPAQT, bil-għan li jkun hemm diskussjoniji dwar poloz u prattiki biex tiżdied il-kwalità u l-effiċjenza fl-edukazzjoni u tiġi indirizzata l-problema ta’ studenti li jitilqu kmieni mill-iskola permezz ta’approċċ sistematiku għat-titjib tal-ħiliet professjonali tal-għalliema;

Li jiġu mxerrda attivitajiet u r-riżultati tal-proġett u biex tiġi żgurata l-viżibbiltà massima u l-impatt tagħhom

Biex tikkomunika r-riżultati tal-proġett lill-partijiet interessati rilevanti fuq livell nazzjonali u Ewropew għal aktar esplojtazzjoni tar- riżultati u l-impatt fuq l-aġenda tal-politika edukattiva Ewropea.

Rilevanza tal-għanijiet

Il-konsorzju tal-EMPAQT joffri pjattaforma transnazzjonali, jirrappreżenta l-partijiet interessati rilevanti fil-qasam tal-edukazzjoni (minn awtoritajiet nazzjonali sa provdituri ta’ servizzi edukattivi) li se jesploraw il-fattibbiltà tal-iżvilupp ta’ programmi innovattiva għall-għalliema bħala miżura sostenibbli biex tindirizza it-telq bikri mill-iskola u jiżdiedu l-kisbiet edukattivi fl-iskejjel Ewropej. Il-proġett se jipproponi u jittestja soluzzjoni innovattiva għall-isfida kurrenti u fit-tul, janalizza u jiġbor bażi ta 'evidenza adegwata kemm għall-innovazzjoni u l-gruppi fil-mira tiegħu u se jipproduċi pjanijiet direzzjonali ta' politika, biex tippermetti tfassil tal-politika u l-integrazzjoni.

 

Rilevanza għal linja 1, Prijorità 1

Il-proġett EMPAQT se jwettaq programm ta' taħriġ innovattiv għall-għalliema fl-edukazzjoni skolastika li se jikkontribwixxu għall-introduzzjoni ta’ pedagoġiji inklużivi fl-iskejjel Ewropej, ħolqien ta 'ambjenti ta' tagħlim li jrawmu l-ekwità u l-inklużjoni, fejn studenti żvantaġġati jirċievu l-appoġġ li jeħtieġu biex jirnexxu u jħossuhom rispettata u apprezzata. L-impatt mistenni huwa żieda fil-motivazzjoni għat-tagħlim, orjentazzjoni bażika tal-karriera u riskju mnaqqas ta’ telq kmieni mill-iskola għall-istudenti li ġejjin minn ambjent żvantaġġat, u titjib fil-kwalifika professjonali tal-għalliema.

Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.