проектът EMPAQT

 Home /project EMPAQT


ЗА ПРОЕКТА

Проектът EMPAQT има за задача да създаде иновативна програма за обучение на учители от средните училища и да допринесе за въвеждането на приобщаващи педагогически практики като основен подход в борбата с преждевременното напускане на училище. Очакваните резултати от реализацията на проекта са: повишаване на мотивацията за учене, начално кариерно ориентиране и намаляване на риска от преждевременно отпадане от училище при учениците, както и подобряване на професионалните умения на учителите.

 

Основната цел на проекта EMPAQT е създаването на учебна среда, която да насърчава равенство и да приобщава учениците; среда, в която учениците в риск могат да получат необходимата им подкрепа, за да се реализират успешно и да се чувстват уважавани и ценени. За постигането на тази цел, проектът ще създаде програма за обучение на учители, която да подобри уменията им да идентифицират конкретни проблеми, пред които са изправени учениците в риск от ранно напускане на училище и от социална изолация, да подпомогне уменията на учителите да подкрепят личностното развитие на учениците.

 

За реализиране на целите, партньорите в проекта EMPAQT използват подход, който е фокусиран върху хората. От една страна проектът адресира потребностите на учителите като професионалисти, които се нуждаят от педагогическа подкрепа за подобряване уменията им при създаването на положителна и подкрепяща среда и за увеличаване на устойчивостта на учениците при преминаване през различни житейски премеждия. Резултатите от проекта ще позволят на учителите да овладеят умения за коучинг и предлагане на ранно кариерно ориентиране на учениците, като част от мерките за изграждане на положителна нагласа към образованието и професионалната реализация у младежите. От друга страна, проектът е и за младежите в неравностойно социално положение, които се нуждаят от подкрепа и напътствие за изграждане на положителна представа за себе си, за поставяне на реалистични цели и за изграждане на стратегии за постигане на благосъстояние чрез образование и професионална реализация.

 

Цели на проекта

Определяне на методологичните потребности на учителите за овладяване на комуникативни и коучинг умения за управление на културното многообразие в класната стая и за превенция на ранно напускане на училище;

Провеждане на проучване сред ученици с различен произход, за да се определи доколко те се доверяват на учителите и професионалистите в училище, както и на готовността да споделят с тях лични проблеми и предизвикателства;

Провеждане на проучване за подходящи методи за интервенция за създаване на подкрепяща образователна среда и за предотвратяване на ранно отпадане от училище;

Създаване на специализирано обучение за учители и други специалисти в училищата, чрез прилагането на комплексен подход, при който апробирането в класната стая, става част от обучението на учителите;

Пилотно тестване на обучението сред учители и други специалисти в училищата в партньорските страни и провеждане на дейности за оценка и управление на качеството, с цел подобряване на качеството на обучителните модули;

Организиране на международна конференция EMPAQT, имаща за задача да дискутира политики и практики за повишаване качеството и ефективността на образованието и за превенция на преждевременоото отпадане от училище, чрез прилагането на системен подход за подобряване на професионалните умения на учителите;

Информиране за дейностите и резултатите на проекта и за осигуряване на тяхната оптимална видимост и въздействие;

Осигуряване на комуникация със заинтересовани институции на национално и европейско ниво, за да бъдат оповестени резултатите от проекта и да се подпомогне включването им в дневния ред на европейските образователни политики.

Проектът EMPAQT (реф. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) се реализира с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Проекти с поглед в бъдещето. Текстовете на този сайт отразяват само личните виждания на техните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в тях информация.